Welkom bij de SEB

BREDA

Keuze aannemer meer in eigen hand

Het project 'Reconstructie Claudius Prinssenlaan' in de binnenstad van Breda vond voornamelijk plaats ter ontsluiting van het nieuwe Chassé Park, waar in hoog tempo de woningen ten hemel rijzen. Ook als onderdeel van het Singelgebied was deze aanpassing gepland. „Een groot werk als dit wordt altijd openbaar aanbesteed. Hoofd­aannemers besteden het dan weer uit aan onderaannemers, waardoor je weinig invloed hebt op de aannemerkeuze," vertelt Cor van Geloof, toenmalig werkvoorbereider/toezichthouder bij het Ingenieursbureau van de Dienst Stads­beheer Breda. “Daarom hebben wij het SEB-deelnemerschap opgenomen als eis in het bestek. Voor dit project, als blikvanger in onze stad waarbij veel natuursteen wordt gebruikt, is maatwerk in straatwerk vereist. De kans dal het ook goed gebeurt is groter als je met een SEB-deelnemer in zee gaat.”

Minstens een 8

Van Geloof had al eerder goede ervaringen met SEB-bestratingbedrijven. Om het kwaliteits­aspect beter in eigen hand te kunnen houden wordt de SEB-eis nu voor de eerste keer in het bestek hardgemaakt. „Met een in het Register Erkende Bestratingsbedrijven opgenomen bedrijf heb je meer garantie dat de kwaliteits- en veiligheidseisen daadwerkelijk gehaald worden. Het feit dat het CROW erachter stond dat wij deze eis opnamen, speelde ook mee. Ik verwacht dat er bij hoofdaannemers dan toch wel een lichtje gaat branden. Kwaliteit is namelijk niet alles tussen een 6- en een 10, maar toch minstens een 8, in cijfers uitgedrukt. Het contract is niet maatgevend genoeg, dus leg je nu kwali­teit vast in het bestek. De SEB-kwaliteit dus. Dan kan ik erop vertrouwen dat er geen sporen of zonken in het straatwerk zullen zitten en dat het profiel goed is, want plas­sen op de weg storen me vreselijk en wat er eenmaal verkeerd in ligt is niet zomaar hersteld:'

Hogere status vakmanschap

Dat vond ook Bert Veldkamp, toenmalig technisch adviseur en wegenbouwkundige bij de Gemeente Breda, zichzelf als vakidealist omschrijvend. “Constant wegprofiel, minimale voegbreedte, een goede afwerking met netjes gezaagde of gehakte kanten en een mooi verband, allemaal zaken die bijdragen aan de (optische) kwaliteit van het straatwerk.

Natuurlijk, de zekerheid van goede kwaliteit straatwerk blijft altijd afhankelijk van de inzet en vaardigheid van de uitvoerende personen, maar de kans op straatwerk van hoog niveau is groter met een SEB-deelnemer, die trots is op zijn erkenning.” Veldkamp is van mening dat bij opdrachten standaardwerk en maat­werk opgesplitst zouden moeten zijn. “Sierbestrating vergt immers meer energie en vakmanschap en heeft een hogere moei­lijkheidsgraad, waarbij zeker ook de prestatie maatgevend is. In de straatmakerskwalifi­catie zou dit tot uiting moeten komen, dat komt de status van het straatmakersvak zeker ten goede. Dit ambachtelijk leggen 'met de hamer' kun je niet vergelijken met mechanisch straten, dat is zoiets als 'kip eten met mes en vork: Natuurlijk, standaardwerk moet je vanuit arbo-oogpunt meer mecha­niseren, dat leent zich daar ook goed voor. Maar het ambachtelijke werk verdient een aparte status, kijk naar de 'Meisterpflasterer' in Duitsland.”

Voor de wandelzones, bermen en schapstroken op de Claudius Prinssenlaan, waarin veel natuursteen wordt verwerkt, is vakman­schap vereist.