Welkom bij de SEB

Privacyverklaring SEB

Privacyverklaring SEB

Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (hierna te noemen: SEB), gevestigd aan Lorentzlaan 3, 3401 MX IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie

Voor de SEB is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. De SEB spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam en adres, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze de SEB uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Voor het deelnemerschap, geïnteresseerden, ketenpartners, auditoren, medewerkers en bestuurs-/collegeleden van de SEB, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens worden verwerkt.

 

Doeleinden van de verwerking

De SEB zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • De aanvraag voor het deelnemerschap SEB of audit op verzoek.
 • Het communiceren over het deelnemerschap en audits per email en/of met behulp van het SEB Certificatieplatform.
 • Het versturen van nieuwsbrieven zowel per email als per post (De SEB Nieuwsflits en SEB Talk).
 • De jaarlijkse audit.
 • Gegevens van de auditor die nodig zijn voor het uitoefenen van het auditorschap.
 • Gegevens van een bestuurs-/commissielid die nodig zijn voor het uitvoeren van diens functie.
 • Gegevens van een medewerker voor de uitvoering van een arbeidsovereenkomst.

 

Overzicht persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummers
 • Emailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Functie
 • Opleiding
 • Werkgever

 

Extra informatie van auditoren, medewerkers en bestuurs-/commissieleden

 • Rekeningnummer
 • BSN nummer

 

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

De SEB verstrekt geen persoonsgegevens aan derden anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van de SEB bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de accountant, IT-beheerder). Om de rechtmatige verwerking door deze verwerkers te kunnen waarborgen, heeft de SEB verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze verwerkers.

 

 

 

Bewaartermijn

De SEB waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van het deelnemerschap, auditorschap of bestuurs-/commissiefunctie, tenzij u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens of tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SEB en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@seb.nl

 

Gebruik besloten gedeelte SEB Certificatieplatform

Als deelnemer of auditor kunt u een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen via het SEB Certificatieplatform (bedrijven.seb.nl of auditors.seb.nl). Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan ervan uit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u het wachtwoord zelf zo spoedig mogelijk aan te passen.

 

Deze Privacyverklaring geldt ook voor uw medewerkers of bestuurders

Geeft uw organisatie persoonsgegevens van uw medewerkers of bestuurders aan ons door? Dan gaan wij ervan uit dat u hen informeert over onze Privacyverklaring.

 

Beveiliging en integriteit van gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens de SEB betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de SEB of via info@seb.nl

 

Cookies

Wij gebruiken cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Op de site worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over privacy gevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Websites van derden

De privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links naar onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden een betrouwbaar en veilig gebruik maken van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen voordat u dergelijke websites bezoekt.

 

Facebook

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Google

https://www.google.com/policies/privacy/

 

 

Aanpassen Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wij zullen u per email op de hoogte stellen wanneer wij deze privacyverklaring aanpassen en per welke datum deze aanpassing(en) van kracht zijn. Door gebruik te maken van onze diensten na deze datum gaat u akkoord met de laatste versie van onze privacyverklaring. De huidige privacyverklaring dateert van 7 juni 2018.