Welkom bij de SEB

STICHTING ERKENNING VOOR HET BESTRATINGSBEDRIJF – SEB – GEMEENTE HILVERSUM

WILT U ZEKER ZIJN VAN EEN GOED BESTRATINGSBEDRIJF IN DE GEMEENTE HILVERSUM?

Wilt u in de Gemeente Hilversum zeker zijn van kwalitatief goed en betaalbaar straatwerk .... kijk dan in de deelnemerslijst van de SEB (Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf) voor uw Gemeente. De meeste bedrijven zijn wel gecertificeerd volgens ISO 9001 echter is deze kwalificatie vrij algemeen. De SEB stelt hoge eisen aan bestratingsbedrijven voor wat onder andere betreft "kwalitatief goed straatwerk". Een bedrijf uit de Gemeente Hilversum, aangesloten als deelnemer van de SEB is ook daadwerkelijk een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijf, heeft haar diploma's voor vakbekwaamheid en wordt met regelmaat gecontroleerd door de SEB.

KIJK HIER VOOR SEB DEELNEMERS BIJ U IN DE BUURT!

Mocht u meer willen weten welke eisen onze stichting SEB stelt aan het deelnemersschap van bestratingsbedrijven in uw Gemeente? Lees hieronder een opsomming van een aantal toelatingsvoorwaarden en verplichtingen van een goed bestratingsbedrijf, aangesloten als deelnemer van de SEB en dus heel goed door u te gebruiken voor uw bestratingsproject.

 

EISEN VOOR ERKENNING

Hieronder leest u de "toelatingsvoorwaarden" en "verplichtingen" uit de "ERKENNINGSREGELING VOOR HET BESTRATINGSBEDRIJF"

TOELATINGSVOORWAARDEN BESTRATINGSBEDRIJF SEB - GEMEENTE HILVERSUM

De erkenning wordt verleend indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. de aanvrager is als bestratingsbedrijf ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van het gebied waarin hij is gevestigd;
 2. de beheerder is in het bezit van het diploma “vakbekwaamheid voor het bestratingsbedrijf” van de Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw (SBW), of een ander bewijsstuk waaraan naar het oordeel van de SEB dezelfde waarde kan worden toegekend;
 3. de aanvrager is in het bezit van recente verklaringen omtrent zijn betalingsgedrag, afgegeven door de betrokken ontvanger der Rijksbelastingen;
 4. de aanvrager beschikt over een arbobeleidsplan en –jaarplan, dat tenminste voldoet aan de door de SEB gestelde richtlijnen dan wel een geldig RI & E en/of VCA certificaat;
 5. tenminste 60% van de in de onderneming van de aanvrager werkzame straatmakers op niveau 3 is in het bezit van het diploma straatmaker van de SBW, of een door de SEB daaraan gelijkwaardig te achten bewijsstuk;
 6. de aanvrager heeft zich door middel van de ondertekening van een deelnemingsovereenkomst verplicht tot het naleven van de uit de Erkenningsregeling voortvloeiende verplichtingen, en
 7. de verschuldigde aanvraaggelden zijn voldaan.

VERPLICHTINGEN BESTRATINGSBEDRIJF SEB - GEMEENTE HILVERSUM

De deelnemer is verplicht:

 1. tot het blijven voldoen aan de toelatingsvoorwaarden;
 2. bestratingswerkzaamheden uit te voeren met inachtneming van de geldende kwaliteitsnormen, behoudens ingeval door een opdrachtgever schriftelijk een afwijkende opdracht wordt verstrekt;
 3. tot het nakomen van de uit het arbobeleidsplan en - jaarplan, de RI & E of het VCA certificaat voortvloeiende verplichtingen;
 4. in de uitoefening van het bestratingsbedrijf niets te doen en alles na te laten waardoor hij in strijd zou komen met wat een ondernemer in het bestratingbedrijf betaamt jegens een andere ondernemer die aan deze Erkenningsregeling is onderworpen;
 5. zich te onderwerpen aan controles en onderzoeken door of vanwege de SEB;
 6. een wijziging in de voor het recht op inschrijving van belang zijnde gegevens te melden bij de SEB binnen twee weken nadat de wijziging aan hem bekend is geworden of bekend had kunnen zijn;
 7. desgevraagd aan de SEB de gegevens te verstrekken die nodig zijn ter beoordeling van de vraag of de deelnemer voldoet aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens de Erkenningsregeling;
 8. tot het uitdragen van het beeldmerk;
 9. datgene te doen wat voor een goede uitvoering van de Erkenningsregeling noodzakelijk en dienstig is, waaronder het in de gelegenheid stellen van een auditor om een audit af te nemen;
 10. uitvoering te geven aan een uitspraak van de Commissie van Beroep, dan wel aan een onherroepelijk besluit van de SEB;
 11. tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.