Erkenning vs BRL 9334

 

GELIJKWAARDIGHEID

ERKENNINGSREGELING BESTRATINGEN – BRL 9334 STRAATWERK

Resultaat Analyse door Adviesbureau Coppenhagen

CONCLUSIE

Straatwerk kent vele functies. Deze functies stellen eisen aan de kwaliteit van het product “Straat”, maar ook aan de vakbekwaamheid van het bestratingsbedrijf, personeel en het realisatieproces. Wanneer we naar de vergelijkingstabel in de bijlage van beide regelingen kijken zijn er veel overeenkomsten in zowel de onderwerpen als de gestelde eisen. De verschillen zitten veelal in de details.

De BRL van SKG-IKOB stelt eisen aan het resultaat van het proces en de wijze waarop dat resultaat tijdens de uitvoering wordt bereikt. De BRL vraagt ook van een opdrachtgever een (eventueel) bestek of technische omschrijving. Verder verwijst deze BRL naar de verouderde Standard RAW Bepalingen 2010 en de SEB Kwaliteitsnormen 2012 en naar diverse van toepassing zijnde BRL ’s. De BRL bepaalt ook voor de opdrachtgever dat zij extra aandacht moet besteden aan het kwaliteitshandboek van de aannemer. Inhoudelijk wordt in deze BRL niet bepaald waaraan het bedoelde kwaliteitshandboek en kwaliteitsplan moet voldoen.

De Stichting voor het Bestratingbedrijf (SEB) stelt in haar Erkenningsregeling voor het Bestratingsbedrijf (hierna te noemen de Erkenningsregeling eisen aan het bestratingsbedrijf en het personeel. Voor de uitvoering van bestratingswerkzaamheden zijn eigen bestratingsnormen, de zogenaamde: SEB Kwaliteitsnormen ontwikkeld, gericht op het product ‘STRAAT’. Deze SEB -kwaliteitsnormen zijn in 2000 voor een belangrijk deel in de Standaard RAW Bepalingen verwerkt. Met als doel om bij het straat-werk de ‘ernst’ van eventuele afwijkingen en/of gebreken vast te stellen.

Bij de BRL vindt éénmaal per jaar een onderzoek plaats of het erkende bedrijf intern nog voldoet aan de gestelde eisen in de beoordelingsrichtlijn. Daarnaast worden er drie tot zes audits op projecten uitgevoerd. Deze audits worden uitgevoerd door Certificatie -Instellingen (CI), die voor deze beoordelingsrichtlijn door de Raad van Accreditatie zijn geaccrediteerd. Van de auditor wordt een hbo-achtergrond gevraagd. De geconstateerde afwijkingen van de gestelde eisen moeten conform de richtlijnen van de CI worden opgelost.

Bij de Erkenningsregeling vindt minimaal éénmaal per jaar een audit plaats bij het erkende bedrijf aan de hand van de vier basiselementen: 1. ingeschreven in de Kamer van Koophandel; 2. aanwezig opleidingsbeleid en scholing; 3. praktische invulling van de arbeidsomstandigheden en 4. het werk voldoet aan de SEB Kwaliteitsnormen. Alle auditoren, afkomstig uit zowel de opdrachtgevers en opdrachtnemers kant, hebben een ruime en praktische ervaring in de bestratingsbranche en voeren de audits uit aan de hand van een 31 bladzijdes tellend auditrapport. Op basis van dit auditrapport wordt bepaald of het bedrijf erkend kan blijven of dat er een her-audit moet worden uitgevoerd.

Voldoet het bedrijf niet dan wordt het bedrijf uit het Register Erkende Bestratingsbedrijven geschrapt en mag de erkenning niet meer voeren.

 

Conclusie

Beide regelingen hebben als doel straat-werk dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. De BRL benadert de kwaliteit van het straat-werk vanuit een (certificatie)systeem voor de beoordeling van het realisatieproces terwijl de Erkenningsregeling zich met haar Kwaliteitsnormen richt op de kwaliteit van het straat-werk – het eindproduct Straat. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het proces nog zo goed beschreven kan zijn, als het slecht wordt uitgevoerd dan leidt dat tot kwalitatief minder goed straat-werk. Het is uiteindelijk de medewerker die de kwaliteit van het straat-werk en ook de uitvoering van het project bepaalt.

De gestelde vraag of de SEB-erkenningsregeling GELIJKWAARDIG is aan de KOMO Beoordelingsrichtlijn 9334 Straatwerk kan dan ook positief worden beantwoord.