SEB VERWELKOMT DOOR OPSCHONINGSAKTIE NIEUWE LEDEN

 

De Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf is in een nieuwe fase beland.
Sinds zijn aantreden in 2011 als voorzitter van de SEB is Jan Bijker druk bezig geweest met een grootscheepse inventarisatie onder betrokkenen in de bestratingsketen om te onderzoeken of de SEB in zijn huidige vorm bestaansrecht heeft.

Eén van de resultaten van het onderzoek was dat niemand onder de geïnterviewden het bestaansrecht van de SEB ter discussie stelde. Wel is uit de gesprekken naar voren gekomen dat het maatschappelijke belang van het straatwerk groot is en de SEB in dit kader een rol kan vervullen. Dat hield voor SEB wel in dat de hand moet worden gehouden aan de erkenningsregeling bij de toelating en verlenging van de deelnemers als erkend bestratingsbedrijf. De afgelopen periode is het Register van de erkende Bestrating bedrijven doorgelicht. Welke bedrijven voldoen niet meer en welke bedrijven voldoen wel aan de voorwaarden van de erkenningsregeling. En zijn de bewijsstukken volledig en van recente datum. Voor een aantal deelnemers die zijn verzocht om binnen een bepaalde periode hun dossier te laten voldoen aan de voorwaarden,was het gevolg dat de erkenning werd ingetrokken. Het grootste struikelblok vormt de opleidingsvoorwaarde van de straatmakers.
De onafhankelijke auditors hebben een aanvullende training gevolgd en zijn duidelijk geïnstrueerd. We hebben nu een opgeschoond register.
Bedrijven worden weer zenuwachtig bij een SEB-audit en zo hoort het ook.

De SEB neemt zichzelf als organisatie serieus, net als andere partijen. Natuurlijk is het spijtig dat we afscheid hebben moeten nemen van deelnemers tot het moment waarop zij wel voldoen aan de erkenningsregeling; het goede nieuws is echter dat door de opschoningsactie er ook weer behoorlijk wat nieuwe deelnemers zijn bijgekomen die kennelijk in de gaten hebben dat de SEB een belangrijke partij is daar waar het om borging van de kwaliteit van straatwerk en bedrijfsvoering gaat.”

Tijdens de inventarisatieronde is gebleken dat vrijwel alle betrokkenen in bestratingketen behoefte hebben aan borging van kwaliteit van het straatwerk. En dat die kwaliteit van onderscheidende betekenis kan zijn in het gunnen van opdrachten in een markt die vooral wordt bepaald door de laagste prijs. Met een duidelijke erkenningsregeling kunnen bestratingbedrijven zich onderscheiden wanneer de voorschrijvende instanties in het bestek opnemen dat het werk moet worden uitgevoerd door een SEB-erkend bestratingsbedrijf.
Uit de interviews is gebleken dat voorschrijvende instanties daartoe best bereid zijn als ze ervan overtuigd zijn dat de SEB daadwerkelijk waarde toevoegt. Voorwaarde is dat de erkende bedrijven daadwerkelijk gehouden worden aan de erkenningsregeling.
En daar is de SEB hard mee bezig. Als het bestratingsbedrijf in het register wordt opgenomen heeft het bedrijf dus wel wat te bieden. Opdrachtgevers zullen meer waarde gaan hechten aan de SEB-erkenning en als zichzelf respecterend bestratingsbedrijf wil je je naam niet missen in het Register Erkende Bestratingsbedrijven.