ARBITRAGE SEB ONAFHANKELIJK EN DESKUNDIG

 

Dat de SEB een onafhankelijke Commissie van Beroep kan aanwijzen als arbiter bij geschillen, is misschien nog te weinig in de branche bekend. Toch kan men langs deze weg sneller en eenvoudiger tot een oplossing komen dan via gerechtelijke procedures.

Daarom wil de SEB, naast het vakmanschap van de deelnemers, ook de onafhankelijke deskundigheid van de auditoren benadrukken.

“Bij arbitrage is het uitermate belangrijk dat uitspraken gedaan worden door onafhanke­lijke en deskundige mensen. Mensen met verstand van straatwerk, arbeidsomstandigheden, met exponentiële feeling voor kwaliteit,” aldus Hans de Vaan. Als SEB-auditor is hij al vaker als onafhankelijk deskundige bij geschillen ingeschakeld. „Arbitrage door de SEB is volledig onafhankelijk, dat zou meer benadrukt moeten worden. Die onafhankelijkheid moet niet ter discussie staan. Net zoals de RAW – die eigen arbitragevormen heeft – verdient ook de SEB het etiket van onafhankelijkheid.” Wanneer geldende kwaliteitsnormen niet nagekomen worden kan een klacht inge­diend worden bij de SEB. Een onafhankelijke Commissie van Beroep neemt de klachten dan in behandeling.

Partijen worden gehoord

Arbitrages kunnen ingeschakeld zijn door de opdrachtgever, maar ook door de aannemer zelf en variëren van ingewikkelde tot vrij eenvoudige zaken. Altijd worden beide partijen, opdrachtgever én aannemer, uitgenodigd om bij de arbitraire audit aanwezig te zijn. Naar beide standpunten wordt geluisterd. Alleen wanneer beide partijen vooraf hun goedkeuring geven aan de arbitrage kan het advies bindend zijn. Zo niet, dan kan het auditrapport toch van belang zijn, mocht het tot een rechtszaak komen. Beide partijen kunnen het concept­rapport inzien en schriftelijk reageren, voordat het definitieve rapport door de SEB wordt opgesteld. Bij een SEB-arbitrage ligt de nadruk op de technische processen en kwaliteit. In een gerechtelijke procedure wordt meer gekeken naar hoe het contract is opgesteld en hoe de afspraken zijn gemaakt. De rechtbank zelf kan ook een SEB-auditor als onafhankelijk deskundige inschakelen.

 

Uniformiteit

Tot drie jaar terug had iedere auditor zijn eigen rayon, maar dat werkte toch niet neutraal genoeg. Nu komen de auditoren overal in het land. Uniformiteit en onder­linge overeenstemming zijn belangrijk voor de auditoren. Iemand uit Friesland moet tenslotte op een lijn zitten met iemand uit Brabant. De auditoren keuren volgens de richtlijnen van de SEB, waarbij de kwaliteit van het geleverde product voorop staat. Daarnaast let men op arbo-omstandigheden: hoe zit het met veiligheid, hoe gaat men te werk, hoe ziet de schafkeet eruit, enzovoort. Aangezien de SEB-normen tamelijk hoog liggen verplicht een SEB-deelnemer zich – vrijwillig – tot hogere prestaties en eisen. Met dit hoge niveau van zijn bedrijf, herkenbaar aan het SEB-vignet, kan hij zich wél onderscheiden van de rest. Dat is de kracht van deze stichting. Het heeft zeker een voorbeeld­werking.

 

Ruggesteun

Maar de stichting biedt ook zekerheid. In schril contrast met de ideologie van de vakman staat soms het raffinement van de kwade trouw. Soms gaan bestratingsbedrijven inderdaad te goeder trouw de boot in omdat de opdrachtgever een te goedkope oplossing kiest en naderhand het werk niet goedkeurt. Daarom is het zo belangrijk dat vooraf alle eisen en afspraken heel goed vastgelegd worden. Met een organisatie als de SEB achter je sta je in dit soort situaties extra sterk!’ Er zijn goede mogelijk­heden voor SEB-arbitrage. Toegankelijker en met minder kosten dan via rechtsproce­dures.