KENNIS EN ONDERZOEKSORGANISATIES SEB

 

ABOMA

Aboma is een zakelijke dienstverlener. Zij zijn toonaangevend in keuringen, inspecties en taxaties van materieel en in begeleiding van arbobeleid in bouwbedrijven. Aboma is tevens actief op het gebied van certificering van kwaliteits- en veiligheidssystemen.

De dienstverlening is gericht op het verhogen van de veiligheid in de bouwnijverheid en aanverwante branches. Aboma wil op dit gebied de beste partner zijn voor betrokken bedrijven en (branche)organisaties. Er wordt gestreefd naar een hoge kwaliteit tegen een acceptabele prijs. 

ACA-GWW

ACA-GWW is dé vraagbaak op het gebied van advies voor aanbestedingen.
In de gww-sector wordt veel aanbesteed. Niet alleen de complexe aanbestedingswet- en regelgeving, maar ook het gebruik van branchespecifieke contracten, waaronder RAW-bestekken vereist specialistische kennis. Onredelijke ervaringseisen, onnodige clustering, maar ook stapeling van zekerheden, veelvuldig voorkomende afwijkingen van de RAW-systematiek, onterechte verschuiving van risico’s naar de inschrijver/aannemer en onduidelijke besteksbepalingen; het verstoort het noodzakelijke evenwicht in de verdeling van verantwoordelijkheden en kan leiden tot beperking van de mededinging.

Het centrale meldpunt van het ACA GWW staat in directe verbinding met terzake kundigen. Zij kennen de sector en begrijpen uw problematiek. Zij zijn bekend met en hebben kennis van en ervaring met specifieke bouwregelgeving, RAW – systematiek en dergelijke.

De sector wordt steeds meer bepaald door allerlei wetten en regels. De branches zijn voortdurend in ontwikkeling, zowel op technisch vlak als qua regelgeving. Het adviescentrum is van deze zaken goed op de hoogte. Door contacten met de brancheorganisaties in de sectoren infrastructuur, groenvoorziening en bestrating, kunnen veelvuldig gesignaleerde problemen of vragen op een onafhankelijke wijze aan de orde worden gesteld en daar waar mogelijk worden vertaald naar beleid.

Al bijna een decennium lang vervult het AdviesCentrum Aanbestedingen, ACA GWW in de precontractuele fase van het bouwproces een belangrijke en nuttige rol. De activiteiten van het adviesorgaan vinden hun oorsprong in de individuele dienstverlening die vanuit brancheorganisaties in de grond-, weg- en waterbouw is opgezet. Correcte toepassing van de geldende aanbestedingswet- en regelgeving stond en staat daarbij voorop. Voor leden van de bij de vereniging ACA GWW aangesloten brancheorganisaties is het stellen van vragen welke betrekking hebben op de precontractuele fase gratis. Belangrijk uitgangspunt bij de werkzaamheden is bovendien het voorkomen van geschillen door in een vroegtijdig stadium onjuistheden/onduidelijkheden in het aanbestedingsproces ter discussie te stellen. Om die reden kunnen ook aanbestedende diensten kosteloos een beroep doen op het ACA GWW.

www.acagww.nl

AANBESTEDINGSINSTITUUT BOUW & INFRA

De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is een onafhankelijk instituut, in het leven geroepen door de grootste bedrijfstakorganisatie in de Bouw & Infra, dat de kwaliteit van aanbestedingen van werken bewaakt. Ons doel is door constructief overleg het aantal (juridische) problemen bij aanbestedingen te verminderen.

Het Aanbestedingsinstituut controleert alle aankondigingen van aanbestedingen in de Bouw & Infra.

www.aanbevelingsinstituut.nl

CROW

De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek. Tegenwoordig staat de naam voor kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.

www.crow.nl

ARBO PORTAAL

Het Arboportaal dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden. Doel is om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren en door te verwijzen naar andere relevante bronnen. Om iedereen betrokken te houden bij gezond en veilig werken.

www.arboportaal.nl

VMS

De Vereniging Modern Straatwerk is hét platform voor alle partners in de keten en staat voor maatschappelijk verantwoord straatwerk.

De VMS werkt aan een moderne, gezonde en duurzame bestratingbranche, op basis van wederzijds respect en verantwoordelijkheid.

De VMS zet zich in voor kwaliteitsverbetering van straattechnieken met aandacht voor gezondheid en welzijn van mens en werk met respect voor de omgeving.

www.modernstraatwerk.nl