SEB Bestuur neemt kennis van  rapport Onderzoek naar

kwaliteitsrichtlijnen / -regelingen in de bestratingsbranche.

 

In haar laatste bestuursvergadering van het SEB Bestuur heeft de voorzitter van STRAATWERK Nederland een korte inleiding gehouden over de resultaten van het Onderzoek naar een kwaliteitsrichtlijn/regeling voor de bestratingsbranche.

Thans zijn er drie regelingen te weten de SEB Erkenningsregeling voor het Bestratingsbedrijf en de door SKG-IKOB en de KIWA uitgevoerde

Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9334 Straatwerk Deel 01 en Deel 02. Vanuit de achterban van STRAATWERK Nederland is de oproep gekomen om te bezien of het niet mogelijk is te komen tot één richtlijn/regeling. Deze oproep heeft geleid tot een onderzoek met als resultaat het rapport Onderzoek naar  kwaliteitsrichtlijnen / -regelingen in de bestratingsbranche. Hierin staan de volgende conclusies en aanbevelingen.

 

Conclusies

Op verzoek van haar leden heeft de vereniging STRAATWERK Nederland onderzoek verricht naar het bewerkstelligen van één kwaliteitsrichtlijn/-regeling in de bestratingsbranche.

Bij zowel opdrachtgevers als -nemers bestaat er een duidelijke behoefte aan één landelijk geldend kwaliteitsrichtlijn/-regeling. Opdrachtgevers vinden straat-werk belangrijk. De bekendheid en de kennis van de inhoud van de huidige kwaliteitsrichtlijnen/-regelingen

zijn (zéér) beperkt. Een kwaliteitsrichtlijn/-regeling wordt nauwelijks voorgeschreven (ca 15%), terwijl de bereidheid wel bestaat (ca 90%) om deze voor te schrijven. De huidige kwaliteitsrichtlijn/-regeling BRL 9334 en SEB worden door opdrachtgevers op dezelfde wijze gewaardeerd als ISO9001. Gezien de beperkte bedrijfsgrootte (gemiddeld genomen) van bestratingsbedrijven en de zeer beperkte invloed die bestratingsbedrijven hebben op partijen en keuzes voor zich in de keten moet een kwaliteitsrichtlijn/-regeling gericht zijn op het aanbrengen van elementenverhardingen, inclusief zandbed/fundering, straat-laag en voegen. Het dient zich te richten op het verhogen van de gemiddelde kwaliteit in de branche. De huidige systematiek van BRL 9334 wordt door opdrachtgevers en

opdrachtnemers ervaren als te veel omvattend voor het overgrote deel van de uitvoering van bestratingsprojecten, en te weinig omvattend voor het gehele proces van ontwerp naar realisatie. Voor de processen rondom straat-werk zijn er voldoende andere instrumenten zoals ISO9001 en VCA, om management kwaliteitssystemen te beoordelen en hoeven derhalve geen onderdeel uit te maken van de kwaliteitsrichtlijn/-regeling bestratingen.

De huidige systematiek van SEB is passend bij de bestratingsbranche. Vanuit opdrachtnemers komen signalen dat in sommige gevallen de audits als onvoldoende professioneel worden ervaren.  

 

Aanbevelingen voor het vervolg

Er dient te worden toegewerkt naar één transparante kwaliteitsrichtlijn/-regeling, dat zich richt op het verwerken van elementenverhardingen, waarbij de nadruk meer komt te liggen

op het product en minder op het proces. De uitvoering van de kwaliteitsrichtlijn/-regeling dient te worden ondergebracht bij een onafhankelijke Stichting. Bedrijven kunnen zich volgens die kwaliteitsrichtlijn/- regeling laten erkennen/certificeren. Het in de markt zetten van de kwaliteitsrichtlijn/-regeling dient een van de activiteiten te zijn van de vereniging STRAATWERK Nederland. STRAATWERK Nederland, als belangenbehartiger van de

bestratingsbranche dient opleiding/scholing aan te bieden aan medewerkers (leidinggevenden en uitvoerenden) in de branche om het vakmanschap en ondernemerschap naar een hoger niveau te brengen. Tevens kan STRAATWERK Nederland de taak op zich nemen om kennisoverdracht te laten plaatsvinden op het gebied van kwaliteitsregelingen/-richtlijnen.

 

Het SEB Bestuur heeft positief kennis genomen van de resultaten van het onderzoek en onderschrijft het doel om te komen tot één gedragen kwaliteitsregeling en wil haar medewerking daaraan verlenen.